Organizatorem szkolenia jest:

Firma Łukasz Krysiak „Famiga” z siedzibą na ul. Starowiślnej 55/4 w Krakowie.

NIP 6751338317

( zwany dalej Organizatorem).

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Kompleksowy Kurs Animatora Zabawy to warsztaty z zakresu organizacji czasu wolnego prowadzone w formie warsztatów, podnoszenia wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności Uczestników. Uczestnikiem może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia oraz młodsi po okazaniu zgody opiekunów prawnych.

2. Uczestnik dokonując zgłoszenia za pośrednictwem wskazanego przez Organizatora adresu poczty elektronicznej wyrażając jednocześnie zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

§1

Zapisy na zajęcia warsztatowe odbywają się drogą elektroniczną na adres:
recepcja@famiga.pl lub telefonicznie pod numerem: 533 522 334

§2

Uczestnik zobowiązany jest do podania danych personalnych takich jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres e mail, telefon komórkowy, status: ulgowy/normalny.

§3

Do zniżki upoważnione są osoby posiadające aktualną legitymację uczniowską, studencką lub emerycką. Dokument upoważniający do ceny ulgowej należy pokazać w dniu warsztatów podczas rejestracji przed warsztatami.

§4

Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w warsztatach poprzez uiszczenie opłaty na rachunek bankowy:

10 1140 2004 0000 3302 6857 8971

„Famiga” Łukasz Krysiak, ul. Starowiślna 55/4, Kraków

Tytuł: Kompleksowy Kurs Animatora Zabawy, data szkolenia, IMIĘ I NAZWISKO.

§5

Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za prowadzone szkolenie przed przystąpieniem do uczestnictwa w warsztatach w przeciągu 3 dni od daty zgłoszenia oraz przesłania potwierdzenia wykonania przelewu adres:
recepcja@famiga.pl

§6

Uczestnik przystępując do warsztatów wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Organizatora oraz wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku i jego publikację za pomocą fotografii i filmów, jednocześnie zezwala na ich publikacje w prasie i Internecie. Organizator oświadcza, iż dane przekazane przez Uczestników nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim.

§7

Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez podania przyczyny, lecz nie później niż na 5 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu poniżej 5 dni przed datą jego rozpoczęcia uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Uczestnik, który zgłosił rezygnację w terminie określonym niniejszym paragrafem otrzyma zwrot poniesionych kosztów w terminie 14 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

§8

Uczestnik, który zrezygnuje ze szkolenia na mniej niż 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów, otrzyma 50% zwrotu kosztów lub może, po uprzednim poinformowaniu organizatora wyznaczyć na swoje miejsce inną osobę.

§9

Organizator przewiduje możliwość wystawienia faktury jako potwierdzenia wpłaty. Potwierdzenie jest wystawiane w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia, po uprzednim zawiadomieniu Organizatora przez Uczestnika i przedstawieniu mu danych potrzebnych do wystawienia faktury oraz liczby uczestników warsztatów ujętych w fakturze.

§10

Organizator ma prawo odwołać szkolenie bez podania przyczyny. W przypadku odwołania warsztatów przez Organizatora, uczestnicy otrzymają zwrot kosztów w terminie 14 dni. Zwrot kosztów następuje na rachunek bankowy podany przez Uczestnika.

§11

Organizator zezwala Uczestnikom na fotografowanie warsztatów, z wyłączeniem utrwalania ich przebiegu w formie wideo lub dźwiękowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w/w regulaminu.

FAMIGA