NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

🚛 Pakiety webinarowe wysyłamy w dni robocze do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty. Dla powracających, zweryfikowanych klientów, którzy dokonują płatności online, Blikiem lub kartą kredytową (nie tradycyjnym przelewem bankowym), wysyłka dokonywana jest zazwyczaj w przeciągu godziny.

📅 Zamówienia przedpremierowe, które zostały wcześniej zaksięgowane, wysyłamy w dzień premiery, tuż po webinarze. Zazwyczaj taka wysyłka rozpoczyna się około godziny 23:00.

📅 Jeśli na zaświadczeniu uczestnictwa w webinarze została wskazana przyszła data, to całą resztę pakietu wyślemy do 24h od płatności, a zaświadczenie doślemy o podanej dacie.

✅ Możesz drukować materiały z pakietów webinarowych na własny użytek oraz na użytek placówki, w której pracujesz i ogólnie w ramach tzw. dozwolonego użytku prywatnego.
✅ Możesz używać slajdów z prezentacji z webinarów podczas swoich spotkań, prelekcji, prezentacji, akademii szkolnych etc., przy zachowaniu niezmienionej formy slajdów.
✅ Możesz umieszczać linki do webinarów na swojej stronie, w social media.
✅ Możesz osadzać wideo z webinarów z YouTube’a i Facebooka na swoich stronach internetowych.

❌ Nie możesz rozpowszechniać zawartości pakietów webinarowych w wersji cyfrowej, w szczególności umieszczać kopii na publicznie dostępnych stronach internetowych, w social media, grupach, forach etc.

TREŚĆ REGULAMINU

Sklep internetowy Famiga jest platformą prowadzoną przez spółkę:

Famiga Krysiak Piekarczyk S.J.
ul. Przymiarki 4b, 31-764 Kraków
NIP: 6783204318, REGON: 524553070,
email: info@famiga.pl, tel: 660717187

zwaną dalej Sprzedawcą.

SŁOWNICZEK

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Koszyk – element funkcjonalny sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony.

Sklep – sklep internetowy Famiga dostępny pod adresem: https://www.famiga.pl.

Produkt – produkt fizyczny lub cyfrowy. Produktem cyfrowym może być Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa.

Treść cyfrowa – produkt wytwarzany i dostarczany w formie elektronicznej.

Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostępu do nich, lub jako usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, lub innych użytkowników tej usługi.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim sklep internetowy Famiga dokona skompletowania i wysłania zamówienia.

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w sklepie form płatności elektronicznych.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną składająca zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klientem sklepu jest zarówno:

 • Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą, jak i
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu oraz
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – zawierający ze Sprzedawcą umowę związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej, na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym.
 2. Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji (zakładania konta w sklepie).
 3. Zamówienie składa się poprzez wybór danego produktu, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku wprowadza się dane kontaktowe i dokonuje się wyboru formy płatności.
 4. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na podany przez niego adres. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.
  Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 5. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:
  – wyboru zamawianych produktów, w tym ilości poszczególnych artykułów;
  – w przypadku pakietów webinarowych Klient podaje imię i nazwisko, jake ma się pojawić na zaświadczeniu oraz ma możliwość wskazania własnej daty uczestnictwa w webinarze
  – wskazania
  adresu email dostawy zamówienia (w przypadku produktów cyfrowych jak pakiety webinarowe, kursy online),
  adresu dostawy zamówienia – w przypadku produktów fizycznych
  – (oraz opcjonalnie) podania danych do faktury VAT (mogą to być inne dane niż adres dostawy);
  – wyboru formy płatności;
 6. Produkty i dane dostępowe do usług są wysyłane na adres (adres email w przypadku usług i produktów cyfrowych) wskazany przez Klienta w zamówieniu. W przypadku produktów fizycznych wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.
 7. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany jest w formie elektronicznej w osobnej wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 8. Klient zobowiązany jest do:
  – przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  – posługiwania się prawdziwymi danymi osobowymi,
  – niedostarczania i nieprzekazywania treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (treści bezprawnych),
  – korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie szkodliwego oprogramowania lub urządzeń,
  – korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklepu internetowego Famiga,
  – nienaruszania dóbr osobistych Sprzedawcy, w tym jego pracowników i osób działających w jego imieniu, jak również dóbr osobistych osób trzecich; dotyczy to również działań podejmowanych przy dostawie i odbiorze produktu.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków określonych w ust. 8 Sprzedawca a jest uprawniony do:
  – odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji, odmowy zawarcia umowy sprzedaży, odstąpienia od zawartej, ale jeszcze nie zrealizowanej umowy sprzedaży, przy czym odstąpienie jest możliwe w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o podstawie do odstąpienia,
  – zablokowania klientowi dostępu do konta w sklepie internetowym Famiga ze skutkiem wypowiedzenia umowy o prowadzenie konta – umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną; wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 10. Uprawnienia określone w ust. 9 przysługują Sprzedawcy również w przypadku, gdy klient dopuścił się naruszenia ust. 8 przy poprzednich zamówieniach, jeśli naruszenie miało miejsce do jednego roku wstecz.
 11. W przypadku zablokowania konta zgodnie z punktem 9 lit. b powyżej, niezrealizowane zamówienia zostają anulowane. Jeżeli zapłata za te zamówienia została już dokonana, Sprzedawca zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty w terminie 7 dni.
 12. Jeśli klient nie zgadza się z decyzją o zablokowaniu konta, klient może złożyć reklamację zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu.
 13. Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 14. Sprzedawca może również wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 2. Ceny produktów i usług

 1. Wszystkie podawane na stronie sklepu Famiga ceny:
  – podawane są w złotych polskich;
  – zawierają podatek VAT;
 2. Ceny produktów i usług oferowanych do sprzedaży w sklepie Famiga zamieszczone są przy danym produkcie. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen produktów na fakturze lub paragonie.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na oficjalnej stronie sklepu lub w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

§ 3. Modyfikacja zamówień

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu dokonania wysyłki.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać wyłącznie przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego Famiga – emailowym lub telefonicznym (patrz: zakładka „Kontakt”).
 3. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: ilości zamówionych artykułów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie do 14 (czternaście) dni od dnia, w którym sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego została wykonana płatność lub na inny rachunek bankowy wskazany przez Klienta (w takim przypadku może być wymagane dodatkowe potwierdzenie własności konta).

§ 4. Formy płatności

 1. Zapłaty za zamówienia można dokonać:
  – Płatnością on-line,
  – Blikiem,
  – Tradycyjnym przelewem bankowym.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
  1. Dostępne formy płatności kartami płatniczymi to: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 3. W przypadku płatności przelewem bankowym, realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po zaksięgowaniu przez sklep internetowy Famiga płatności na koncie bankowym.
 4. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez sklep internetowy Famiga zapłaty za zamówienie.
Mastercard and Visa

Abyśmy mogli oferować płatności kartowe w naszym serwisie, jesteśmy zobowiązani umieścić w nim banery organizacji kartowych. Jest to wymóg organizacji płatniczych Visa i Mastercard. Dlatego umieszczamy ten baner w niniejszym regulaminie, w paragrafie opisującym formy płatności.

§5. Czas realizacji zamówienia

 1. W przypadku produktów cyfrowych (w tym: pakietów webinarowych), realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze w ciągu 24 godzin.
  1. Jeśli produkt związany jest z wydarzeniem, który nie miał jeszcze swojej premiery (np. webinary i kursy online), czas realizacji 24 godzin liczony jest od daty premiery.
 2. W przypadku produktów fizycznych, maksymalny czas wysyłki zatwierdzonego zamówienia wynosi 3 dni robocze.
  1. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się fizyczne produkty, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.

§ 6. Reklamacje

 1. Wszystkie produkty fizyczne znajdujące się w ofercie sklepu są towarami nowymi (chyba że nazwa i opis produktu wyraźnie mówią inaczej) i oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.
 2. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego produktu Klient zauważy w nim jakiekolwiek wady fabryczne ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub poprzez kontakt z sklepem.
 3. Klient ma prawo złożyć reklamację w szczególności w przypadku, gdy dostarczony produkt:
  – posiada wady fabryczne;
  – posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek transportu (w tej sytuacji niezbędne jest posiadanie przez Klienta spisanego z Kurierem protokołu uszkodzenia paczki);
  – jest niezgodny z produktem widniejącym na zamówieniu Klienta.
 4. W celu rozpatrzenia przez sklep internetowy Famiga reklamacji, niezbędne jest odesłanie wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres:
  Famiga – sklep internetowy
  ul. Przymiarki 4b, 31-764 Kraków
  z dopiskiem: reklamacja
 5. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania przez sklep internetowy Famiga reklamowanego produktu.
 6. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, sklep wymieni produkt fizyczny na nowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa produktu fizycznego i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku, gdy wymiana ani naprawa nie będzie możliwa, sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony produkt fizyczny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Klient może również – zamiast zwrotu należności – zatrzymać produkt fizyczny i żądać stosownego obniżenia ceny.
 7. W sytuacji, gdy przedmiotem reklamacji jest produkt cyfrowy, który posiada klucz aktywacyjny, procedura reklamacji przebiega inaczej. W celu zgłoszenia wadliwego produktu cyfrowego należy skontaktować się z jego producentem, który drogą elektroniczną wyśle Klientowi informację o przyczynach powstałej usterki. Wadliwy produkt wraz z wydrukowaną informacją od producenta stanowią podstawę do rozpatrzenia reklamacji (naprawienia produktu cyfrowego, zwrotu należności, obniżenia ceny lub jego wymiany).
 8. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego produktu fizycznego zostanie zwrócony Klientowi przez sklep internetowy Famiga przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym sklep internetowy Famiga nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez sklep internetowy Famiga).
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących wypadkach:
  1. O świadczenie usług – jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem wykonywania usługi, że po jej wykonaniu utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. zaświadczenie uczestnictwa, e-book) – jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć sklepowi internetowemu Famiga na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu produktu fizycznego w stanie niepogorszonym do sklepu internetowego Famiga na adres:
  Famiga – sklep internetowy
  ul. Przymiarki 4b, 31-764 Kraków
  z dopiskiem: reklamacja
 4. Zwrotu produktu fizycznego należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.
 5. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.
 6. Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym Pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu jest przesyłany także przez sklep internetowy Famiga Klientowi każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 7. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, sklep internetowy Famiga prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail (po wyraźnym zaznaczeniu takiej opcji – patrz: Załącznik nr 1).
 9. Sklep internetowy Famiga niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 10. Sklep internetowy Famiga dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sklep internetowy Famiga zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W przypadku, gdy opakowanie produktu zostało naruszone (usunięta folia, zniszczone pudełko) prawo do odstąpienia od umowy Konsumentowi nie przysługuje.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Produktów cyfrowych: Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie do nich dostępu lub zablokowanie konta Klienta.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. 
 15. Sprzedawca zastrzega dla niektórych Produktów, tzw. gwarancję satysfakcji. Oznacza to, że Sprzedawca stosuje korzystniejsze, niż wynika to z prawa, zasady dotyczące odstąpienia od umowy, co jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez okres wskazany w opisie Produktu lub w ofercie. 

§ 8. Prawa autorskie i licencja

 1. Wszelkie treści, zdjęcia materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Serwisie są chronione prawami autorskimi. Nie mogą być udostępniane, powielane, wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. W związku z udostępnianiem Użytkownikowi zakupionych materiałów w ramach Produktów, Sprzedawca udziela na czas nieokreślony niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji bez prawa do udzielenia sublicencji na ich korzystanie na następujących polach eksploatacji:
  1. Dozwolony użytek własny, np. wydruk,
  2. Wprowadzenie do pamięci komputera. 

§ 9. Dane osobowe

 1. Podawane przez Klienta dane niezbędne do wysyłki zamówionych produktów umieszczane są w bazie danych sklepu internetowego Famiga. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie danych sklepu internetowego Famiga. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji zamówienia przez sklep internetowy Famiga.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy danych sklepu. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Przed zakończeniem procedury zamówienia (podsumowanie zamówienia) Klient jest informowany o warunkach zawarcia umowy ze Sprzedawcą. W przypadku akceptacji warunków umowy Klient potwierdza tę okoliczność, jak również sam fakt zapoznania się z warunkami umowy, poprzez zaznaczenie właściwej opcji w interaktywnym formularzu.
 2. Sprzedawca informuje, iż Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  – Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  – Klient może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą umowy,
  – Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy są wskazane na stronie www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
  – niezbędne informacje i pomoc Klient otrzyma także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  – Klient może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Obecność produktów na stronach sklepu internetowego Famiga nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27 lipca 2023 roku.