NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

W celu skorzystania z usług sklepu internetowego Famiga należy:

 • wybrać i zaznaczyć odpowiedni produkt/szkolenie
 • dodać odpowiednią ilość do koszyka
 • dokonać płatności za pośrednictwem platformy płatniczej

TREŚĆ REGULAMINU

 1. Definicje:
  1. Organizator kursu – Łukasz Krysiak „Famiga”, ul. Przymiarki 4b, 31-764 Kraków , NIP 6751338317, REGON 121198801, prowadząca placówkę szkoleniowo-eventową w Krakowie.
  2. Umowa – umowa cywilnoprawna o przeprowadzenie kursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, do zawarcia której dochodzi poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonania opłaty.
  3. Uczestnik – osoba zakwalifikowana przez organizatora do wzięcia udziału w kursie.
  4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z organizatorem umowę o przeprowadzenie kursu, która to umowa nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przepisy ogólne:
  1. Nabór na kurs jest przeprowadzany na stronie internetowej www.famiga.pl za pośrednictwem znajdującego się tam formularza zgłoszeniowego.
  2. Kursy organizowane są w zakresie i w terminach opisanych w szczegółowej informacji na temat kursu, zawartej na stronie internetowej organizatora, o której mowa w pkt 2.A. regulaminu.
  3. W razie niemożności zorganizowania kursu z przyczyn zależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach.
  4. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz opłata szkolenia.
  5. Materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich.
  6. Organizator prowadzi rejestr zaświadczeń wydanych na poszczególnych kursach.
 3. Opłaty:
  1. Uiszczenie opłaty za kurs i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do:
   • udziału w szkoleniu;
   • otrzymania materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy niezbędnych do zajęć;
   • otrzymania zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
  2. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu w terminie krótszym niż 7 dni przez jego rozpoczęciem organizator nie zwraca kosztów szkolenia uczestnikowi. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.
  3. W przypadku rezygnacji z kursu na więcej niż 7 dni od rozpoczęcia, uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całej wpłaconej kwoty. Pieniądze będą zwracane jedynie na konto osoby/firmy, która dokonała wpłaty.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku, gdy na dany termin zostanie zakwalifikowana zbyt mała liczba uczestników. W takiej sytuacji uczestnikom nie przysługują roszczenia finansowe względem organizatora. Kwoty wpłacone przez uczestników zostaną im w całości zwrócone lub przeznaczone na pokrycie opłaty za inny kurs – w zależności od woli wpłacającego.
 4. Reklamacje
  1. Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą kursu najpóźniej w terminie 14 dni od daty jego zakończenia lub daty, w której miał być zakończony, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@famiga.pl
  2. W reklamacji należy wskazać: temat kursu, datę jego przeprowadzenia, przyczynę i opis zagadnienia reklamowanego, a także imię, nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika wnoszącego reklamację.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
  4. Oceny zasadności reklamacji dokonuje organizator po sprawdzeniu realizacji kursu zgodnie z przyjętymi standardami i obowiązującymi procedurami, rozmowie z instruktorem prowadzącym kurs oraz na podstawie ankiet ewaluacyjnych.
 5. Przepisy porządkowe
  1. Uczestnicy odpowiadają za wyrządzone przez siebie szkody.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w szkoleniu uczestnika, który:
   • przeszkadza innym uczestnikom lub prowadzącemu szkolenie;
   • znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
  3. Zachowania opisane w pkt. 6.B. są równoznaczne z odstąpieniem od umowy z winy uczestnika. W takiej sytuacji organizator potrąci z zapłaconej ceny koszty, jakie poniósł w związku z przygotowaniem szkolenia, jak również swoje wynagrodzenie za poczynione przygotowania do realizacji umowy.
 6. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Firma Łukasz Krysiak „Famiga”, ul. Przymiarki 4b, 31-764 Kraków.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, a w razie wyrażenia zgody również w celach marketingowych oraz w celu promocji produktów i usług Firmy.
  3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. 1. b) RODO – przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy oraz na podstawie art. 6.1. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
  4. Dane osobowe ujawniane będą firmie realizującej obsługę księgowo-kadrową
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia kształcenia ustawicznego oraz przez okres uwzględniający możliwość przeprowadzenia kontroli w placówce, a także przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z wystawieniem ostatniej faktury dla danego klienta.
  6. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: biuro@famiga.pl
  7. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zwarcia umowy, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości jej zawarcia. Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne.